Klasse SquareMatrix


/** SquareMatrix:
 *  quadratic matrix of doubles
 */

public class SquareMatrix extends Matrix {
  
 /** creates an n x n square matrix */
 public SquareMatrix(int n) {
  super(n,n);
 }
  
 /** matrix multiplication of square matrices gives a square matrix */
 public void mult(SquareMatrix b, SquareMatrix result) {
  super.mult(b, result);
 }
  
 /** returns the trace of a square matrix */
 public double trace() {
  double tr = 0.0;
  for (int i = 0; i < nRows; i++) {
   tr += val[i + nRows * i];
  }
  return tr;
 }
}

previous    contents     next

Peter Junglas 8.10.1999